AFOOLA OROMOO PDF

Beekan Gulummaa Irranaa- Hayyuu Oromoo waa’e Afoola Oromoo waan gabaaba nuuf barreese jira. Afoola Afaan Oromoo haala kamiin guddisuu dandeenya?. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota. Get this from a library! Afoola Oromoo tuulamaa: walaloo geerarsa, faaruuleefi sirboota, Adda Addaa. [Abrraa Nafaa.; Biiroo aadaa fi turlizimii Oromiyaatti.

Author: Samujas Zuluzuru
Country: Honduras
Language: English (Spanish)
Genre: Travel
Published (Last): 2 August 2004
Pages: 388
PDF File Size: 5.27 Mb
ePub File Size: 15.30 Mb
ISBN: 419-5-71676-657-5
Downloads: 24928
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulkinris

Home About Help Search. Search WorldCat Find items in libraries near you.

Ganni dabree, lafti qooree, Gaaraaf tulluun maanyaa hurree, Haguugate firraa maree, Mukkeen gaaraa daddaraaree, Bishaan lagaa…. Your rating has been recorded. This site uses cookies. Beekan Gulummaa Irranaa nuuf jiraadhu. The specific requirements or preferences of your reviewing publisher, classroom teacher, institution or organization should be applied.

Please enter the message.

Jiruu gaarii tan qananii, Dhadhaa, deeymaa fi aananii, Marqaa, caccabsaa fi cuukkoo, Suga gaarii dha dhihanni, Qorqodaan qabu nyaanni, Garaan quuftee ijjidaranii. Would you also like to submit a review for this item? Create lists, bibliographies and reviews: Taarikuu Xannaa 3 years ago.

Please re-enter recipient e-mail address es. The E-mail Address orpmoo you entered is are not in a valid format.

  MAESTRO PANADERO MARCELO VALLEJO PDF

Find a copy in the library Finding libraries that hold this item Your request to send this item has been completed. The E-mail Address es field is required.

Category:Afoola Oromoo

Add a review and share your thoughts with other readers. The name field is required. Please enter your name. Kaniin ani boohu Laalte natti seeyxa, Garaan koo agabuu Ati quufte burrayxaa, Humna too cabsitee Na dhoorkite buxaa, Akkaan orojoo Suuta na qunxuuxxaa, Akka ilmoo bineensa Beeka na tuttuyxaa, Akka yataamaatti Hinniyyaan na riiyxa, Nagaya nan laattu Hoggayyuu na jeeqxa, Amma booda gahee Aniis dadhabadhee Summinin sin fixaa.

Afoola Oromoo – AFAAN OROMOO

Citations are based on reference standards. Finding libraries that hold this item Cancel Forgot your password? You may have already requested this item. WorldCat is the world’s largest library catalog, helping you find library materials online.

Allow this favorite library to be seen by others Keep this favorite library private.

Notify me of new posts by email. Abiy Ahmad irratti yaalame. By continuing to use this website, you agree to their use. However, formatting rules can vary lromoo between applications and fields of interest or study.

Facebook, Whatsapp, fi Twitter irratti Share ykn Qoodu hin dhagatina. Your email address will not be published.

Similar Items Related Subjects: Privacy Policy Terms and Conditions. Way dhiiguma kiyyani Akkan cululuyxee. Baqqalaa Garbaa Wabiidhan Gadii Lakkifamuufi! Dhiibbaa abbootiin aangoo sababa adda addaatiin irraan gahanu, kan fuulaan mormuu hindandeenye afoolatti fayyadamee morma ykn ibsa. Afaan Oromo English Amharic.

  INDICACIONES PARA EPISIOTOMIA PDF

Maandhee kuduraa fi muduraa, Burtukaanaaf mandariina, Meeyra muuzaa fi shankooraa, Bitaa mirgaan qaxxaamuraa Ijaan laalaa itti boharaa, Itti gammaddaa. Kaayyoon afoolaa sabni tokko haala inni itti jiraatu barsiisuuudhaan miseensi hawaasaa kamiyyuu akka hordofu gochuudha. Ana qofaa miti lammii hedduun sitti gaddeera.

User lists with this item 1 Things I Recommend 10 items by Koket updated Beekan Gulummaa Irranaa — Hayyuu Oromoo. Amala gaariifi tooftaalee afoolx barsiisuuf nifayyadu. Addunyaa haaraa keessa seenee gammachuu waliin qooddatee jiraachuu fedha.

You already recently rated this item. Find more information about: Notify me of follow-up comments by email. Linked Data More info about Linked Data. Yaa baadiyya kana maraa. Advanced Search Find a Library. Qajeelcha qormaata afaan Oromootiin, Biiroo aadaafi Tuurizimii Oromiyaatti, Write a review Rate this item: Don’t have an account? Gosoon afoolaa hedduun keessumattuu kanneen akka sheekkoo, mammaaksa, hibbboo, geerarsa, walaloo, sirboota adda addaa kkf.